Menu Close

Įstaigoje veikiančios darbo grupės, komisijos, tarybos – jų veikla

VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS TARYBA

Muziejaus tarybos nariai:

Pirmininkas – Vaidas Jusis, Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyriausiasis specialistas;

Tarybos narys – Gintarė Sakalauskienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorė;

Tarybos narys – Virgilijus Pajarskas, Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.

 

Muziejaus taryba svarsto:

1. Muziejaus veiklos planus, jų vykdymo ataskaitas ir įgyvendinimo rezultatus;

2. Ekspozicijų ir parodų planus;

3. Muziejaus organizacinės struktūros ir pareigybių sąrašo projektus;

4. Muziejaus nuostatų projektą;

5. Muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

6. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų ugdymo klausimus;

7. Klausimus dėl muziejaus veiklai reikšmingų projektų ir jų finansavimo galimybių;

8. Su muziejaus veikla bei darbo tvarka susijusių dokumentų projektus;

9. Kitus klausimus, nustatytus muziejaus steigimo dokumentuose, ir padeda muziejaus vadovui užtikrinti efektyvų muziejaus valdymą.

 

VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS RINKINIŲ KOMISIJA

Muziejaus rinkinių komisijos nariai:

Pirmininkė – Vaidutė Budrikienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus rinkinių saugotoja;

Komisijos narys – Gintarė Sakalauskienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorė;

Komisijos narys – Jurgita Simutytė, Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. specialistė

Komisijos narys – Milda Gedgaudienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. specialistė

Komisijos narys –  Alina Alšauskienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus administratorė

 

Rinkinių komisijos funkcijos:

Rinkinių komisija muziejaus direktoriui teikia išvadas dėl:

 1. eksponatų pirkimo tikslingumo ir kainos;
 2. eksponatų vertės nustatymo
 3. eksponatų perkėlimo iš pagalbinio fondo į pagrindinį ir priešingai;
 4. eksponatų nurašymo;
 5. naujai įgytų eksponatų skyrimo į pagrindinį fondą ar pagalbinį fondą;
 6. eksponatų apskaitos ir inventorizavimo kokybės;
 7. rinkinių inventorizavimo terminų ir rinkinių tikrinimo;
 8. muziejaus eksponatų apskaitos ir inventorinių knygų šifrų;
 9. lėšų, skirtų eksponatams įsigyti ir restauruoti, panaudojimo;
 10. eksponatų atribucijos;
 11. muziejui reikalingų kartotekų;
 12. kitų aktualių muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos, saugojimo ir restauravimo ir organizavimo klausimų.

 

VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS PARAMAI IR AUKOMS SKAIČIUOTI IR ĮFORMINTI KOMISIJA

Muziejaus paramai ir aukoms skaičiuoti ir įforminti komisijos nariai:

Pirmininkė – Vaidutė Budrikienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus rinkinių saugotoja;

Komisijos narys – Ilona Tamošauskienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus kasininkė;

Komisijos narys – Jurgita Simutytė, Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. specialistė;

Komisijos narys – Milda Gedgaudienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. specialistė;

 

Muziejaus paramai ir aukoms skaičiuoti ir įforminti komisija:

Yra atsakinga už aukų dėžutės apsaugą, užrakinimą, antspaudavimą, atidarymą bent du kartus per metus, paaukotų lėšų fiksavimą ir įnešimą į muziejaus banko sąskaitą.

 

Skip to content