Menu Close

Įstaigoje veikiančios darbo grupės, komisijos, tarybos – jų veikla

VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS TARYBA

Muziejaus tarybos nariai:

Pirmininkas – Vitalijus Auglys, Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vadovas;

Tarybos narys – Gintarė Sakalauskienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorė;

Tarybos narys – Virgilijus Pajarskas, Mosėdžio gimnazijos geografijos mokytojas-ekspertas, paleontologijos būrelio vadovas.

Tarybos tikslai ir funkcijos:

Tarybos tikslas yra teikti Muziejui pasiūlymus dėl Muziejaus politikos formavimo ir šios politikos įgyvendinimo.

Taryba atlieka Muziejaus įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytas funkcijas.

Taryba turi teisę:

1. teikti Aplinkos ministerijai, savivaldybei ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas ir pasiūlymus Muziejaus darbo tobulinimo klausimais;

2. kviesti konsultacijoms į posėdžius įvairių sričių specialistus (ekspertus).

Muziejaus taryba svarsto:

1. Muziejaus veiklos planus, jų vykdymo ataskaitas ir įgyvendinimo rezultatus;

2. Ekspozicijų ir parodų planus;

3. Muziejaus organizacinės struktūros ir pareigybių sąrašo projektus;

4. Muziejaus nuostatų projektą;

5. Muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

6. Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų ugdymo klausimus;

7. Klausimus dėl muziejaus veiklai reikšmingų projektų ir jų finansavimo galimybių;

8. Su muziejaus veikla bei darbo tvarka susijusių dokumentų projektus;

9. Kitus klausimus, nustatytus muziejaus steigimo dokumentuose, ir padeda muziejaus vadovui užtikrinti efektyvų muziejaus valdymą.

 

VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS RINKINIŲ KOMISIJA

Muziejaus rinkinių komisijos nariai:

Pirmininkė – Valda Vaškienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus  vyr. muziejaus rinkinių kuratorė – direktoriaus pavaduotoja;

Komisijos narys – Vaidutė Budrikienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus rinkinių saugotoja;

Komisijos narys – Gintarė Sakalauskienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorė;

Komisijos narys – Jurgita Simutytė, Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. specialistė

Komisijos narys – Laura Ūselytė, Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. specialistė

Rinkinių komisijos funkcijos:

Rinkinių komisija muziejaus direktoriui teikia išvadas dėl:

 1. eksponatų pirkimo tikslingumo ir kainos;
 2. eksponatų vertės nustatymo
 3. eksponatų perkėlimo iš pagalbinio fondo į pagrindinį ir priešingai;
 4. eksponatų nurašymo;
 5. naujai įgytų eksponatų skyrimo į pagrindinį fondą ar pagalbinį fondą;
 6. eksponatų apskaitos ir inventorizavimo kokybės;
 7. rinkinių inventorizavimo terminų ir rinkinių tikrinimo;
 8. muziejaus eksponatų apskaitos ir inventorinių knygų šifrų;
 9. lėšų, skirtų eksponatams įsigyti ir restauruoti, panaudojimo;
 10. eksponatų atribucijos;
 11. muziejui reikalingų kartotekų;
 12. kitų aktualių muziejaus rinkinių apsaugos, apskaitos, saugojimo ir restauravimo ir organizavimo klausimų.

 

VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS PARAMAI IR AUKOMS SKAIČIUOTI IR ĮFORMINTI KOMISIJA

Muziejaus paramai ir aukoms skaičiuoti ir įforminti komisijos nariai:

Pirmininkė – Vaidutė Budrikienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus rinkinių saugotoja;

Komisijos narys – Ilona Tamošauskienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus kasininkė;

Komisijos narys – Jurgita Simutytė, Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. specialistė;

Komisijos narys – Milda Gedgaudienė, Vaclovo Into akmenų muziejaus vyr. specialistė;

Muziejaus paramai ir aukoms skaičiuoti ir įforminti komisija:

Yra atsakinga už aukų dėžutės apsaugą, užrakinimą, antspaudavimą, atidarymą bent du kartus per metus, paaukotų lėšų fiksavimą ir įnešimą į muziejaus banko sąskaitą.

 

Skip to content