Menu Close

Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas, Žin., 2000, Nr. 41-1162).

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas;
 • tarpininko kyšininkavimas;
 • papirkimas;
 • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas;
 • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais;
 • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas;
 • sukčiavimas;
 • turto pasisavinimas ar iššvaistymas;
 • tarnybos paslapties atskleidimas;
 • komercinės paslapties atskleidimas;
 • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;
 • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas;
 • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;
 • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJUJE DIRBANČIŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, KURIŲ ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJŲ PILDYMO,  JŲ PATEIKIMO IR LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

Lobistinės veiklos priežiūra

 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS

PAREIGŲ SĄRAŠAS, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS

 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS STT pateikti informaciją

pareigybės dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją

 

VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Dovanų registras

 

VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ IR NEMOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

RESPUBLIKINIO VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 2022 (1)

 

Skip to content