1463136930-1200x679.jpg

2019-02-18 NAUJIENOS

Skelbimo data:  2019-02-18

Konkursą organizuojanti įstaiga:  Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

Pareigos:   Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

  1. Pareigybė –Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus vyriausiasis specialistas (sutrumpintai – vyr. specialistas) – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės paskirtis – vyr. specialisto pareigybė reikalinga Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus (toliau -muziejus) informacinių, edukacinių, kultūrinių veiklų muziejuje organizavimui ir koordinavimui.
  4. Pareigybės pavaldumas – vyr. specialistas yra pavaldus Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktoriui (toliau – direktorius).

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Vyr. specialisto pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

      5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

     5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus, muziejų veiklą, darbo santykius;

     5.3. mokėti anglų kalbą (B2 lygiu), turėti kitų užsienio kalbų (vokiečių, rusų) pagrindus;

     5.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, ir gebėti ją vairuoti;

     5.5. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu,

     5.6. išmanyti raštvedybos taisykles;

     5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

     5.8. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

     5.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;

     5.10. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbus;

     5.11. gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingu, gebėti bendrauti.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Vyr. specialistas vykdo šias funkcijas:

     6.1. rengia ir įgyvendina edukacinius užsiėmimus, pildo edukacinių užsiėmimų žurnalą;

     6.2. rūpinasi edukacinės programos informacine sklaida, rengia publikacijas;

     6.3. veda seminarus , supažindina su muziejaus edukacinės veiklos galimybėmis;

     6.4. koordinuoja muziejaus kilnojamųjų parodų pristatymus Lietuvoje ir užsienyje ir rūpinasi jų priežiūra;

     6.5. veda ekskursijas lietuvių ir užsienio kalbomis po muziejaus teritoriją;

     6.6. rengia ir įgyvendina rinkodarines priemones, skatinančias muziejaus lankymą;

     6.7. rengia ir teikia direktoriui savo darbo planus, ataskaitas, pasiūlymus darbo organizavimo klausimais;

     6.8. rengia informacinę medžiagą lietuvių ir užsienio kalbomis leidinių, stendų leidybai;

     6.9. bendradarbiauja su žiniasklaida: rašo straipsnius spaudai, talkina kuriant filmus, duoda interviu, dalyvauja radijo, televizijos laidose jo kompetencijos srityje;

     6.10. dalyvauja muziejaus vykdomuose projektuose ir kitoje veikloje;

     6.11. organizuoja ir veda renginius;

     6.12. administruoja svetainę www.akmenumuziejus.lt ir kitas muziejaus socialinių tinklų paskyras;

      6.13. organizuoja įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę;

      6.14. atlieka veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

      6.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įstaigos strateginius veiklos planus, organizuojant korupcijos prevencijos priemones;

      6.16. tinkamai ir laiku atlieka direktoriaus pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis;

      6.17. vykdo kitus su Muziejaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, tam kad būtų pasiekti Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus strateginiai tikslai.

 

Dokumentų pateikimo būdas:  Elektroniniu paštu sekretore@akmenumuziejus.lt

Dokumentų priėmimo terminas: iki vasario 24 d.

Adresas:       Salantų g. 2, Mosėdis

Telefonas:    (8 440) 76  331, 8 687  432 62

El. paštas:    sekretore@akmenumuziejus.lt

 

Pretendentas privalo pateikti:

  1. prašymą dalyvauti atrankoje;
  2. gyvenimo aprašymą (CV);
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą dokumentus.

 

 


zalias-sauktukas-2.png

2019-01-28 NAUJIENOS

Paskutinis mėnesio sekmadienis – nemokamas nuo š.m. balandžio 1 d.  iki lapkričio 30 d.

Muziejų nemokamai bus galima aplankyti šiais sekmadieniais:

Balandžio 28 d.

Gegužės 26 d.

Birželio 30 d.

Liepos 28 d.

Rugpjūčio 25 d.

Rugsėjo 29 d.

Spalio 27 d.

Lapkričio 24 d.

 


B-837-1200x784.jpg

2018-12-21 NAUJIENOS

Akmenų muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas teigė, kad vanduo, žemė, oras, medžiai, akmuo yra tarsi viena gamtos harmonija.

Jo pastebėjimu, akmenį labai stipriai gali veikti klimato sąlygos, oras, gamtos apsuptis. Ne išimtis, ant akmenų atsirandančios įvarios rūšies kerpės. Muziejaus įkūrėjui parūpo surinkti kiek įmanoma daugiau įvairių rūšių kerpių, augančių ant akmenų ir ne tik, ir tą įvairovę parodyti turistams.

Kerpės yra sudėtingos kilmės organizmai, todėl pačiu paprasčiausiu atveju susideda iš vienos rūšies grybo ir vienos rūšies dumblio. Kerpės būna lapiškosios, krūmiškosios ir žiauberiškosios. Jos auga ant medžių kamienų ir šakų, ant akmenų, ant žemės ar net ant eglių spyglių, senų tvorų, ant granito ir betono, netgi rasime kopose ant smėlio.

Kerpės būna gyvybingos ištisus metus, tačiau nemėgsta oro taršos, todėl miestuose jų mažai arba visai nepamatysime. O kertant miškus įvairių rūšių kerpės išnyksta, todėl kai kurias rūšis galime prisiminti tik iš senų rinkinių.

Virtualią parodą sudaro 10 vnt. atrinktų kerpių, kurias surinko pats gydytojas, muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas Mosėdžio miestelyje ir jo apylinkėse.

 

B 824
B 825
B 827
B 828
B 834
B 837
B 841
B 842
B 843
B 845

 

 

 

 

 


akmenu.png

2018-10-29 NAUJIENOS

Edukacinio užsiėmimo tikslas – susipažinti su Mosėdžiu, akmenų sostine, unikalių akmenų muziejumi, jo įkūrėjo Vaclovo Into titanišku darbu, didžiule jo dovana Mosėdžiui, Lietuvai.

Supažindinti dalyvius su magminėmis, nuosėdinėmis ir metamorfinėmis uolienomis (akmenimis – rieduliais), akmenimis – naudingomis iškasenomis, brangakmeniais ir pusbrangiais akmenimis (mineralais) jų savybėmis. Apžvelgti uolienų, taip pat mineralų, kaip kristalinių uolienų: kilmę, formavimąsi, kaip ir ką akmuo byloja  apie Žemės, mūsų ,,kosminio laivo“ istoriją, t.y. jos praeitį, dabartį, raidą ir galimą ateitį. Kaip akmuo,  veikia šių dienų  Žemę, kuria jos istoriją ir naują Jos veidą. Pakalbėti apie akmenuko – rieduliuko motinėlę Žemę ir tėvelį Ugnikalnį.

Supažindinti su muziejuje saugomais, eksponuojamais akmenimis tiek kamerinėje tiek lauko ekspozicijose.

Dalyviams tereikia ,,atsinešti”: truputį kantrybės, ,,krūvą“ klausimų ir žingeidumo pilnos kūrybinės nuotaikos, norint prisiliesti prie akmens gyvasties filosofijos. Užsiėmimas vyks Salantų g. 2, Mosėdis, Skuodo r.

Užsiėmimas skirtas pradinėms klasėms ir vyresniųjų klasių moksleiviams. Grupėje 15-20 dalyvių skaičius.

Užsiėmimo trukmė  1 val. (būtina išankstinė registracija tel. +370 687 47462 arba el. p. evarazgus@gmail.com)

Užsiėmimo kaina tik suderinus su gidu.


Screen-Shot-2018-10-05-at-09.58.14-1.png

2018-10-05 NAUJIENOS

Kadangi šis ruduo gražus ir šiltas, o muziejaus lankytojų nemažėja, todėl pratęsiamas muziejaus turizmo sezonas. Muziejaus vidaus  ir lauko ekspozicijas galėsite aplankyti ir Jus aptarnaus ekspozicijų prižiūrėtojos – kasininkės  iki lapkričio 30 d. įskaitytinai.  Tik truputi keisis darbo valandos, muziejus lankytojus priims kasdien nuo 9.00 val. iki 19.00 val. be išeiginių ir šventinių dienų.

Maloniai praleiskit laiką 


elkiks_name.jpg

2018-06-21 NAUJIENOS

Dėmesio!

Miškuose – ypatinga sausra ir didžiulis gaisrų pavojus! Nesilankykite miškuose, jei nėra būtinybės!

Pastebėję gaisrą nedelsdami apie tai praneškite trumpuoju numeriu 112.


IMG_0043_1_1.jpg

2018-05-14 NAUJIENOS

Edukacinė kelionė po Akmenų parką. Pažintis su Akmenų parke augančiais medžiais ir krūmais, retais augalais ir itin retais augalais ir medžiais.   Kelionės metu, nuotraukos pagalba, Jūs nustatysite – identifikuosite augalus, medžius, krūmus ir jų buvimo vietą pažymėsite Parko žemėlapyje. Prieš kelionę sužinosite parko kūrimo istoriją, dendrologinę kolekciją, kraštovaizdžio projektuotojus, parko įkūrėją.
Trumpai apie mus


Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus ir parkas – tai unikalus muziejus, įkurtas Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje, abipus Bartuvos upės krantų, vaizdingame 14,5 ha slėnyje. Muziejuje – nemaža uolienų, atneštų į Mosėdį ir kitas Lietuvos vietas ledynmečiu, kolekcija, Lietuvos iškasenų, mineralų (brangakmenių, pusbrangių akmenų) kolekcijos.


Rekvizitai

Salantų g. 2, Mosėdis, LT-98271, Skuodo r.,

Tel./  +370 440 76291; faks. +370 440 76352;

El.paštas sekretore@akmenumuziejus.lt

Įstaigos registracijos kodas: 188203528
Naujienlaiškio prenumerata


Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus naujienas, renginius.© 2018 m. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus. Visos teisės saugomos.