69430519_922145514818047_5660349227738333184_n.jpg

2019-09-11 NAUJIENOS

Štai ir baigiamas įgyvendinti projektas „Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimas ir atnaujinimas“. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 1,5 mln. Eur.
Projekto tikslas – padidinti Akmenų muziejaus lankomumą, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę. Planuojama, kad šios investicijos padidins turistų skaičių Mosėdyje, t.y. Akmenų parke.
Projekto metu atlikti tokie darbai: įrengti nauji ir atnaujinti buvę takai, įrengti paviršinių nuotekų ir vandentiekio tinklai, pastatytas apžvalgos takas-tiltas, iš kurio matyti ne tik visa parko panorama, bet ir dalies Mosėdžio miestelio panorama, įrengtas apšvietimas ir stebėjimo kameros, suremontuoti pėsčiųjų tilteliai per Bartuvos upę, laiptai ir atraminės sienutės, riedulių laiptai, įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, Akmenų lopšys, pentagrama, pastatyti varteliai, pasodinta naujų augalų, pastatyta vaikų žaidimo aikštelė, įrengti informaciniai stendai, krypčių žymekliai ir pan.
Rugsėjo 12 d. visus kviečiame į atidarymo renginį. Renginio metu Jūsų laukia edukacinė programa, pristatanti atnaujintą parko ekspoziciją, žaidimai, kurių metu bus supažindinama su atnaujintu parku, įvairios staigmenos.

 


SKELBIMAS-1200x1600.jpg

2019-07-08 NAUJIENOS

KONKURSAS 

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus ieško iniciatyvaus, kūrybiško ir komandiško naujo kolegos (-ės) 😊

Jūsų gyvenimo aprašymų ir kitų dokumentų laukiame el.p.sekretore@akmenumuziejus.lt iki liepos 30d.

 

RESPUBLIKINIO VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

  1. PAREIGYBĖ

 

  1. Pareigybė –Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus vyriausiasis specialistas (sutrumpintai – vyr. specialistas) – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės paskirtis – vyr. specialisto pareigybė reikalinga Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus (toliau -muziejus) informacinių, edukacinių, kultūrinių veiklų muziejuje organizavimui ir koordinavimui.
  4. Pareigybės pavaldumas – vyr. specialistas yra pavaldus Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktoriui (toliau – direktorius).

 

  1. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Vyr. specialisto pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

      5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

     5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus, muziejų veiklą, darbo santykius;

     5.3. mokėti anglų kalbą (B2 lygiu), turėti kitų užsienio kalbų (vokiečių, rusų) pagrindus;

     5.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, ir gebėti ją vairuoti;

     5.5. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

     5.6. išmanyti raštvedybos taisykles;

     5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

     5.8. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

     5.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;

     5.10. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbus;

     5.11. gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingu, gebėti bendrauti.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Vyr. specialistas vykdo šias funkcijas:

     6.1. rengia ir įgyvendina edukacinius užsiėmimus, pildo edukacinių užsiėmimų žurnalą;

     6.2. rūpinasi edukacinės programos informacine sklaida, rengia publikacijas;

     6.3. veda seminarus , supažindina su muziejaus edukacinės veiklos galimybėmis;

     6.4. koordinuoja muziejaus kilnojamųjų parodų pristatymus Lietuvoje ir užsienyje ir rūpinasi jų priežiūra;

     6.5. veda ekskursijas lietuvių ir užsienio kalbomis po muziejaus teritoriją;

     6.6. rengia ir įgyvendina rinkodarines priemones, skatinančias muziejaus lankymą;

     6.7. rengia ir teikia direktoriui savo darbo planus, ataskaitas, pasiūlymus darbo organizavimo klausimais;

     6.8. rengia informacinę medžiagą lietuvių ir užsienio kalbomis leidinių, stendų leidybai;

     6.9. bendradarbiauja su žiniasklaida: rašo straipsnius spaudai, talkina kuriant filmus, duoda interviu, dalyvauja radijo, televizijos laidose jo kompetencijos srityje;

     6.10. dalyvauja muziejaus vykdomuose projektuose ir kitoje veikloje;

     6.11. organizuoja ir veda renginius;

     6.12. administruoja svetainę www.akmenumuziejus.lt ir kitas muziejaus socialinių tinklų paskyras;

      6.13. organizuoja įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę;

      6.14. atlieka veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

      6.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įstaigos strateginius veiklos planus, organizuojant korupcijos prevencijos priemones;

      6.16. tinkamai ir laiku atlieka direktoriaus pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis;

      6.17. vykdo kitus su Muziejaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, tam kad būtų pasiekti Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus strateginiai tikslai.

 

  1. ATSAKOMYBĖ

 

  1. Vyr. specialistas atsako:

      7.1. jam pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

      7.2. už pareigų, nustatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos respublikos darbo kodeksą;

      7.3. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį LR Administracijos pažeidimų, baudžiamąjį bei Civilinį kodeksą;

      7.4. už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį LR Civilinį kodeksą.

____________________________

 

Doklumentai, kuriuos jums reikia pateikti:

 

*Prašymą (lietuvių k.);

*Gyvenimo aprašymą (CV);

*Mokslo laipsnių diplomų kopijas.

 


mg_7534_01_1.jpeg

2019-06-06 NAUJIENOS

Visus maloniai kviečiame apsilankyti bei paminėti Lietuvos okupacijos ir genocido dieną Mosėdyje, dalyvaujant ir prisimenant nusikaltimus, padarytus prieš žmones bei žygdarbius, atliktus vardan žmonių gerovės. Įvairiais pranešimais ir pasakojimais apie genocidą ir okupaciją bus dalinamasi birželio 14-15 dienomis. 

Išsamesnė informacija pateikta skelbime:


Lietuvos_muziejai_logotipas_naujas.jpg

2019-04-30 NAUJIENOS

Vieta ir laikas

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus

Tel.: 8440 51 125, el. pašt. ovidijus.gedgaudas@akmenumuziejus.lt , www.akmenumuziejus.lt.

Salantų g. 2, Mosėdis, LT-98271, Skuodo r.

2019 m. gegužės 18d. (Šeštadienis) 20:00.

Žaidimo tikslas

Keliaujant po Respublikinį Vaclovo Into akmenų muziejaus bei Mosėdžio miestelio teritoriją – pažinti Mosėdyje bei muziejuje esančius objektus.

Žaidimo startas ir finišas

Komandos startuos Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejuje ir įvykdę kiekvieną užduotį ją užbaigs, ten kur ją ir pradėjo – muziejuje. Atlikus visas esančias mįsles komandos atlikusios užduotis greičiausiai laimės prizų, o visi dalyvavę gaus paguodos prizą.

Taisyklės ir žaidimo eiga

Orientaciniame pažintiniame žaidime „Pažink pasaulį Mosėdžio akimis“ dalyvauti gali visi norintys, registracija tai pat galima iš anksto. Maksimalus komandos narių skaičius –  5 asmenys.

Visi dalyviai žaidime dalyvauja laisva valia, nieko neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu žaidime susijusią riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti žaidimo organizatoriams jokių pretenzijų. Dalyviai miestelyje turi elgtis pagal saugaus eismo taisyklių reikalavimus.

Žaidimas vyksta tik pėsčiomis. Naudojimasis bet kokiomis transporto priemonėmis yra draudžiamas.

Žaidimo metu komandos gali naudotis įvairiomis informacijos paieškos priemonėmis.

Orientacinio žaidimo metu komandos pagal suteiktą informaciją turi kuo greičiau surasti visus žaidimo „Pažink pasaulį Mosėdžio akimis“ objektus ir atlikti visas pateiktas užduotis. Konkrečius objektus visi komandos nariai turi pasiekti kartu. Kartu jie turi atlikti ir visas užduotis. Suradusios objektą, komandos turės suprasti kur gali būti kitas objektas, pagal jiems paliktą užuominą.

Objektų eiliškumą nusistato renginio organizatoriai. Svarbiausia – kuo greičiau aplankyti visus objektus ir atlikti visas užduotis.

Dalis užduočių gali būti be konkrečių objektų. Komandos užduotį įvykdo, o jos rezultatus – lapus su koordinatorių žymomis, fotografuotą ir filmuotą medžiagą – parodo organizatoriams jau po finišo.

Užduotys pareikalaus iš dalyvių geros orientacijos, istorinių žinių, komunikabilumo, loginio mąstymo, gebėjimo naudotis išmaniosiomis technologijomis ir kt.

Laimėtojai

Laimi tos komandos, kurios įvykdys visas esančias užduotis greičiausiai. Apdovanotos bus pirmoji, antroji ir trečioji komandos pagal tai kaip greitai jie įvykdė užduotis. Visi nepatekę į laimėtojų trejetuką gaus paguodos prizą.

Atsakingas asmuo

Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus

Vyr. specialistas

Ovidijus Gedgaudas

Tel.: 8440 51 125, el. pašt. ovidijus.gedgaudas@akmenumuziejus.lt


58542924_292592104959129_9072417585806442496_n.jpg

2019-04-26 NAUJIENOS

Projektas “Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimas ir atnaujinimas” eina į pabaigą.

                 Projektu siekiama padidinti Respublikinio V. Into akmenų muziejaus lankomumą, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę. Projekto tikslinė grupė – įvairaus amžiaus vietiniai ir užsienio turistai. Tiek vietiniams, tiek užsienio turistams svarbu, kad informacija būtų įdomi, įdomiai pateikiama. Turistams ne mažiau svarbu patogi ir informatyvi muziejaus Akmenų parko infrastruktūra. Kadangi tikslines grupes sudaro tiek vaikai, tiek jauni žmonės, tiek pagyvenę, neįgalūs asmenys, parko infrastruktūra turi atitikti visų jų poreikius: užimtumas vaikams, paaugliams, patogu ir seniems, ir neįgaliems, patrauklu jauniems. Susisiekimo komunikacijos turi būti patogios visais metų laikais. Kadangi ne mažą dalį turistų sudaro užsienio turistai, tai informacinė infrastruktūra turi būti pritaikyta įvairiomis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų, vokiečių) kalbantiems asmenims.

                 Todėl šiuo metu yra kuriama ir atnaujinama muziejaus lauko ekspozicijos-parko infrastruktūra, orientuota į visuomenės informavimą ir švietimą, atitinkanti įvairių grupių turistų poreikius. Jau sutvarkyti takai, laiptai, įrengta drenažo sistema, įrengiami trūkstami informaciniai stendai, žymekliai, šiukšlinės, suoliukai, pėsčiųjų tilteliai, atraminės sienutės, apžvalgos aikštelė, apžvalgos takas-tiktas, saulės labirintas ir pentagrama, vaikų žaidimo aikštelė, baigiamas įrengti apšvietimas ir vaizdo stebėjimo sistema. Dar bus, rekonstruoti akmeniniai laiptai, vyks apželdinimo darbai.


numerologija-76982659-1200x716.jpg

2019-04-03 NAUJIENOS

Prasidėjus naujam muziejaus sezonui, keičiasi mūsų darbo laikas, naują laiką galite pamatyti žemiau.

Naujas muziejaus darbo laikas:

Muziejaus ekspozicijų lankymas

Vasaros sezonas Nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d.

Darbo laikas:

I. 10:00-20:00

II. 10:00-20:00

III. 10:00-20:00

IV. 10:00-20:00

V. 10:00-20:00

VI. 10:00-20:00

VII. 10:00-20:00

Žiemos sezonas Nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.

Darbo laikas:

I. 08:00-17:00

II. 08:00-17:00

III. 08:00-17:00

IV. 08:00-17:00

V. 08:00-15:45

VI. Nedirba

VII. Nedirba

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45

Administracija

Darbo laikas:

I. 08:00-17:00

II. 08:00-17:00

III. 08:00-17:00

IV. 08:00-17:00

V. 08:00-15:45

VI. Nedirba

VII. Nedirba

Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45


zalias-sauktukas-2.png

2019-01-28 NAUJIENOS

Paskutinis mėnesio sekmadienis – nemokamas nuo š.m. balandžio 1 d.  iki lapkričio 30 d.

Muziejų nemokamai bus galima aplankyti šiais sekmadieniais:

Balandžio 28 d.

Gegužės 26 d.

Birželio 30 d.

Liepos 28 d.

Rugpjūčio 25 d.

Rugsėjo 29 d.

Spalio 27 d.

Lapkričio 24 d.

 


B-837-1200x784.jpg

2018-12-21 NAUJIENOS

Akmenų muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas teigė, kad vanduo, žemė, oras, medžiai, akmuo yra tarsi viena gamtos harmonija.

Jo pastebėjimu, akmenį labai stipriai gali veikti klimato sąlygos, oras, gamtos apsuptis. Ne išimtis, ant akmenų atsirandančios įvarios rūšies kerpės. Muziejaus įkūrėjui parūpo surinkti kiek įmanoma daugiau įvairių rūšių kerpių, augančių ant akmenų ir ne tik, ir tą įvairovę parodyti turistams.

Kerpės yra sudėtingos kilmės organizmai, todėl pačiu paprasčiausiu atveju susideda iš vienos rūšies grybo ir vienos rūšies dumblio. Kerpės būna lapiškosios, krūmiškosios ir žiauberiškosios. Jos auga ant medžių kamienų ir šakų, ant akmenų, ant žemės ar net ant eglių spyglių, senų tvorų, ant granito ir betono, netgi rasime kopose ant smėlio.

Kerpės būna gyvybingos ištisus metus, tačiau nemėgsta oro taršos, todėl miestuose jų mažai arba visai nepamatysime. O kertant miškus įvairių rūšių kerpės išnyksta, todėl kai kurias rūšis galime prisiminti tik iš senų rinkinių.

Virtualią parodą sudaro 10 vnt. atrinktų kerpių, kurias surinko pats gydytojas, muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas Mosėdžio miestelyje ir jo apylinkėse.

 

B 824
B 825
B 827
B 828
B 834
B 837
B 841
B 842
B 843
B 845

 

 

 

 

 
Trumpai apie mus


Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus ir parkas – tai unikalus muziejus, įkurtas Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje, abipus Bartuvos upės krantų, vaizdingame 14,5 ha slėnyje. Muziejuje – nemaža uolienų, atneštų į Mosėdį ir kitas Lietuvos vietas ledynmečiu, kolekcija, Lietuvos iškasenų, mineralų (brangakmenių, pusbrangių akmenų) kolekcijos.


Rekvizitai

Salantų g. 2, Mosėdis, LT-98271, Skuodo r.,

Tel./  +370 440 76291; faks. +370 440 76352;

El.paštas sekretore@akmenumuziejus.lt

Įstaigos registracijos kodas: 188203528
Naujienlaiškio prenumerata


Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus naujienas, renginius.© 2019 m. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus. Visos teisės saugomos.