70833050_930964863936112_4028842772923416576_n.jpg

2019-09-20 NAUJIENOS

Didžiausia pasaulyje gyventojų judumą skatinanti kasmetinė miestų kampanija – Europos judumo savaitė.

Šios savaitės kulminacija – Diena be automobilio, ji tradiciškai vyks paskutinę kampanijos dieną – rugsėjo 22-ąją.

Kampanijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, skatinti gyventojus, ypač miestiečius, išsaugoti švarų orą, kuo mažiau važinėti automobiliu, daugiau vaikščioti pėsčiomis, naudotis viešuoju transportu, dviračiu ar pasirinkti kitą aplinkai palankią susisiekimo priemonę.
Šiemetinės Europos judumo savaitės šūkis – „Žingsniuokime kartu“.
Pažymime, kad vyksta foto konkursas. Nuo rugsėjo 9 iki 22 maloniai kviečiame dalintis nuotraukomis (mūsų facebook puslapio komentaruose) įrodančiomis/parodančiomis kaip keičiate kenksmingas aplinkai transporto priemones į dviratį, riedučius, šiaurietišką ėjimą.🛴🚲

Geriausios nuotraukos bus apdovanotos! Sėkmės ir žingsniuokime kartu😄


IMG_0006-1200x800.jpg

2019-09-20 NAUJIENOS

TITNAGAS

Titnagas susidarė prieš milijonus metų, kai jūrų baseinuose susiformavęs koloidinis titnago tirpalas, savotiškas gelis, įsiskverbdavo į smiltainio, dolomito, klinties ar kitų nuosėdinių uolienų viduje esančias ertmes, jas užpildydavo ir prasidėjus kristalizacijos procesui, virsdavo titnagu. Titnago galima rasti visur, kur yra nuosėdinių uolienų storymės.

Į Lietuvą titnagą atvilko ledynai kartu su Kreidos periodo ( prieš 135 – 165 mln. metų) sausumoje ir jūrų dugne nugulusiomis nuosėdomis. Žemės paviršiuje Lietuvoje surasti titnago riedulių sunku, nes didžiausi jų klodai slypi po žeme. Artimiausios titnago kasyklos yra Lenkijoje, prie Krokuvos, kur titnagas buvo pradėtas kasti daugiau kaip prieš 6 tūkstančius metų. Mokslininkai turi įrodymų, kad mažų titnago kasyklų buvo ir Lietuvoje.

Dabar daugiausia titnago randama Pietų Lietuvoje. Radus titnagą, gali būti sunku jį atpažinti, nes dažnai jis būna padengtas balta pluta.

Šis gamtoje randamas kietas akmuo buvo labai svarbus akmens amžiaus bendruomenių išgyvenimui, net vieno iš žmonijos istorijos etapų pavadinimas yra kilęs nuo titnago pavadinimo. Akmuo buvo naudojamas ugnies įžiebimui, iš jo buvo gaminami iečių ir strėlių antgaliai, peiliai, kirviai, kaltai, gremžtukai. Jau vėlesniais amžiais titnago savybės buvo panaudotos pirmųjų šaunamųjų ginklų gamyboje.

Nuo 2015 metų titnagas – nacionalinis Lietuvos akmuo. Nacionaliniu akmeniu jis buvo išrinktas 2014 metais vykusiame Lietuvos geologų sąjungos suvažiavime. Titnagas nedidele balsų persvara laimėjo prieš gintarą. Nuspręsta, kad būtent šis akmuo atspindi Lietuvos žmonių stiprybę, tvirtumą, pasitikėjimą savimi.

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus yra surinkęs nemažą titnago kolekciją. Joje surinkta įvairių spalvų ir įvairių dydžių titnago pavyzdžių. Mažiausias eksponatas tik 13 gramų, didžiausias sveria net 7,48 kilogramo. Pristatome muziejaus titnago kolekciją.

 


69430519_922145514818047_5660349227738333184_n.jpg

2019-09-11 NAUJIENOS

Štai ir baigiamas įgyvendinti projektas „Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimas ir atnaujinimas“. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė – 1,5 mln. Eur.
Projekto tikslas – padidinti Akmenų muziejaus lankomumą, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę. Planuojama, kad šios investicijos padidins turistų skaičių Mosėdyje, t.y. Akmenų parke.
Projekto metu atlikti tokie darbai: įrengti nauji ir atnaujinti buvę takai, įrengti paviršinių nuotekų ir vandentiekio tinklai, pastatytas apžvalgos takas-tiltas, iš kurio matyti ne tik visa parko panorama, bet ir dalies Mosėdžio miestelio panorama, įrengtas apšvietimas ir stebėjimo kameros, suremontuoti pėsčiųjų tilteliai per Bartuvos upę, laiptai ir atraminės sienutės, riedulių laiptai, įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, Akmenų lopšys, pentagrama, pastatyti varteliai, pasodinta naujų augalų, pastatyta vaikų žaidimo aikštelė, įrengti informaciniai stendai, krypčių žymekliai ir pan.
Rugsėjo 12 d. visus kviečiame į atidarymo renginį. Renginio metu Jūsų laukia edukacinė programa, pristatanti atnaujintą parko ekspoziciją, žaidimai, kurių metu bus supažindinama su atnaujintu parku, įvairios staigmenos.

 


SKELBIMAS-1200x1600.jpg

2019-07-08 NAUJIENOS

KONKURSAS 

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus ieško iniciatyvaus, kūrybiško ir komandiško naujo kolegos (-ės) 😊

Jūsų gyvenimo aprašymų ir kitų dokumentų laukiame el.p.sekretore@akmenumuziejus.lt iki liepos 30d.

 

RESPUBLIKINIO VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

  1. PAREIGYBĖ

 

  1. Pareigybė –Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus vyriausiasis specialistas (sutrumpintai – vyr. specialistas) – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės paskirtis – vyr. specialisto pareigybė reikalinga Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus (toliau -muziejus) informacinių, edukacinių, kultūrinių veiklų muziejuje organizavimui ir koordinavimui.
  4. Pareigybės pavaldumas – vyr. specialistas yra pavaldus Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktoriui (toliau – direktorius).

 

  1. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Vyr. specialisto pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

      5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

     5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus, muziejų veiklą, darbo santykius;

     5.3. mokėti anglų kalbą (B2 lygiu), turėti kitų užsienio kalbų (vokiečių, rusų) pagrindus;

     5.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, ir gebėti ją vairuoti;

     5.5. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

     5.6. išmanyti raštvedybos taisykles;

     5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

     5.8. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

     5.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;

     5.10. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbus;

     5.11. gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingu, gebėti bendrauti.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Vyr. specialistas vykdo šias funkcijas:

     6.1. rengia ir įgyvendina edukacinius užsiėmimus, pildo edukacinių užsiėmimų žurnalą;

     6.2. rūpinasi edukacinės programos informacine sklaida, rengia publikacijas;

     6.3. veda seminarus , supažindina su muziejaus edukacinės veiklos galimybėmis;

     6.4. koordinuoja muziejaus kilnojamųjų parodų pristatymus Lietuvoje ir užsienyje ir rūpinasi jų priežiūra;

     6.5. veda ekskursijas lietuvių ir užsienio kalbomis po muziejaus teritoriją;

     6.6. rengia ir įgyvendina rinkodarines priemones, skatinančias muziejaus lankymą;

     6.7. rengia ir teikia direktoriui savo darbo planus, ataskaitas, pasiūlymus darbo organizavimo klausimais;

     6.8. rengia informacinę medžiagą lietuvių ir užsienio kalbomis leidinių, stendų leidybai;

     6.9. bendradarbiauja su žiniasklaida: rašo straipsnius spaudai, talkina kuriant filmus, duoda interviu, dalyvauja radijo, televizijos laidose jo kompetencijos srityje;

     6.10. dalyvauja muziejaus vykdomuose projektuose ir kitoje veikloje;

     6.11. organizuoja ir veda renginius;

     6.12. administruoja svetainę www.akmenumuziejus.lt ir kitas muziejaus socialinių tinklų paskyras;

      6.13. organizuoja įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę;

      6.14. atlieka veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

      6.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įstaigos strateginius veiklos planus, organizuojant korupcijos prevencijos priemones;

      6.16. tinkamai ir laiku atlieka direktoriaus pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis;

      6.17. vykdo kitus su Muziejaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, tam kad būtų pasiekti Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus strateginiai tikslai.

 

  1. ATSAKOMYBĖ

 

  1. Vyr. specialistas atsako:

      7.1. jam pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

      7.2. už pareigų, nustatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos respublikos darbo kodeksą;

      7.3. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį LR Administracijos pažeidimų, baudžiamąjį bei Civilinį kodeksą;

      7.4. už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį LR Civilinį kodeksą.

____________________________

 

Doklumentai, kuriuos jums reikia pateikti:

 

*Prašymą (lietuvių k.);

*Gyvenimo aprašymą (CV);

*Mokslo laipsnių diplomų kopijas.

 


mg_7534_01_1.jpeg

2019-06-06 NAUJIENOS

Visus maloniai kviečiame apsilankyti bei paminėti Lietuvos okupacijos ir genocido dieną Mosėdyje, dalyvaujant ir prisimenant nusikaltimus, padarytus prieš žmones bei žygdarbius, atliktus vardan žmonių gerovės. Įvairiais pranešimais ir pasakojimais apie genocidą ir okupaciją bus dalinamasi birželio 14-15 dienomis. 

Išsamesnė informacija pateikta skelbime:
Trumpai apie mus


Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus ir parkas – tai unikalus muziejus, įkurtas Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje, abipus Bartuvos upės krantų, vaizdingame 14,5 ha slėnyje. Muziejuje – nemaža uolienų, atneštų į Mosėdį ir kitas Lietuvos vietas ledynmečiu, kolekcija, Lietuvos iškasenų, mineralų (brangakmenių, pusbrangių akmenų) kolekcijos.


Rekvizitai

Salantų g. 2, Mosėdis, LT-98271, Skuodo r.,

Tel./  +370 440 76291; faks. +370 440 76352;

El.paštas sekretore@akmenumuziejus.lt

Įstaigos registracijos kodas: 188203528
Naujienlaiškio prenumerata


Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus naujienas, renginius.© 2019 m. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus. Visos teisės saugomos.