Menu Close

KONKURSAS

KONKURSAS 

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus ieško iniciatyvaus, kūrybiško ir komandiško naujo kolegos (-ės) 😊

Jūsų gyvenimo aprašymų ir kitų dokumentų laukiame el.p.sekretore@akmenumuziejus.lt iki liepos 30d.

 

RESPUBLIKINIO VACLOVO INTO AKMENŲ MUZIEJAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

  1. PAREIGYBĖ

 

  1. Pareigybė –Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus vyriausiasis specialistas (sutrumpintai – vyr. specialistas) – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – A.
  3. Pareigybės paskirtis – vyr. specialisto pareigybė reikalinga Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus (toliau -muziejus) informacinių, edukacinių, kultūrinių veiklų muziejuje organizavimui ir koordinavimui.
  4. Pareigybės pavaldumas – vyr. specialistas yra pavaldus Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktoriui (toliau – direktorius).

 

  1. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Vyr. specialisto pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

      5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

     5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus, muziejų veiklą, darbo santykius;

     5.3. mokėti anglų kalbą (B2 lygiu), turėti kitų užsienio kalbų (vokiečių, rusų) pagrindus;

     5.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, ir gebėti ją vairuoti;

     5.5. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

     5.6. išmanyti raštvedybos taisykles;

     5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

     5.8. darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

     5.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;

     5.10. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbus;

     5.11. gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingu, gebėti bendrauti.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Vyr. specialistas vykdo šias funkcijas:

     6.1. rengia ir įgyvendina edukacinius užsiėmimus, pildo edukacinių užsiėmimų žurnalą;

     6.2. rūpinasi edukacinės programos informacine sklaida, rengia publikacijas;

     6.3. veda seminarus , supažindina su muziejaus edukacinės veiklos galimybėmis;

     6.4. koordinuoja muziejaus kilnojamųjų parodų pristatymus Lietuvoje ir užsienyje ir rūpinasi jų priežiūra;

     6.5. veda ekskursijas lietuvių ir užsienio kalbomis po muziejaus teritoriją;

     6.6. rengia ir įgyvendina rinkodarines priemones, skatinančias muziejaus lankymą;

     6.7. rengia ir teikia direktoriui savo darbo planus, ataskaitas, pasiūlymus darbo organizavimo klausimais;

     6.8. rengia informacinę medžiagą lietuvių ir užsienio kalbomis leidinių, stendų leidybai;

     6.9. bendradarbiauja su žiniasklaida: rašo straipsnius spaudai, talkina kuriant filmus, duoda interviu, dalyvauja radijo, televizijos laidose jo kompetencijos srityje;

     6.10. dalyvauja muziejaus vykdomuose projektuose ir kitoje veikloje;

     6.11. organizuoja ir veda renginius;

     6.12. administruoja svetainę www.akmenumuziejus.lt ir kitas muziejaus socialinių tinklų paskyras;

      6.13. organizuoja įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę;

      6.14. atlieka veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

      6.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant įstaigos strateginius veiklos planus, organizuojant korupcijos prevencijos priemones;

      6.16. tinkamai ir laiku atlieka direktoriaus pavedimus ir darbo planuose numatytas užduotis;

      6.17. vykdo kitus su Muziejaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, tam kad būtų pasiekti Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus strateginiai tikslai.

 

  1. ATSAKOMYBĖ

 

  1. Vyr. specialistas atsako:

      7.1. jam pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

      7.2. už pareigų, nustatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos respublikos darbo kodeksą;

      7.3. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojantį LR Administracijos pažeidimų, baudžiamąjį bei Civilinį kodeksą;

      7.4. už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį LR Civilinį kodeksą.

____________________________

 

Doklumentai, kuriuos jums reikia pateikti:

 

*Prašymą (lietuvių k.);

*Gyvenimo aprašymą (CV);

*Mokslo laipsnių diplomų kopijas.

 

Skip to content